Energa-logo 

Oferta publiczna akcji spółki ENERGA S.A.  

Działalność spółki ENERGA S.A. obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną.

 

Oferta publiczna

Oferta publiczna obejmuje sprzedaż 127.369.861 akcji spółki ENERGA S.A., z czego 24.369.952 Akcji Oferowanych zostanie przydzielonych Inwestorom Indywidualnym, natomiast 7.076.103 Akcji Oferowanych zostanie przydzielonych Dużym Inwestorom Indywidualnym.

 

BM BGŻ przyjmowało zapisy na akcje spółki ENERGA S.A.:

  

 

Prospekt emisyjny

 

Harmonogram Oferty

Harmonogram Oferty przedstawia się następująco:

 • 19 listopada 2013 r. - przyjmowanie zapisów od Dużych Inwestorów Indywidualnych
  (zapisy w tej kategorii inwestorów już się zakończyły
  = wyczerpany został limi Akcji przeznaczonych do przydziału tym inwestorom)
  ,
 • 19 listopada - 2 grudnia 2013 r. (do godz. 23:59)
  - przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych,
 • 3 grudnia 2013 r. - zakończenie budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych,
 • 3 grudnia 2013 r. - opublikowanie Ceny Sprzedaży oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, 
  przeznaczonych do przydziału poszczególnym kategoriom inwestorów,
 • 4 - 6 grudnia 2013 r. - przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych,
 • 9 grudnia 2013 r. (lub w zbliżonym terminie) - przydział Akcji Oferowanych,
 • 11 grudnia 2013 r. (lub w zbliżonym terminie) - zakładany debiut Akcji Oferowanych na GPW.

 

Cena Sprzedaży 

Cena Maksymalna, po której składane były zapisy przez Inwestorów Indywidualnych oraz Dużych Inwestorów Indywidualnych wynosiła 20 za akcję.  

Cena Sprzedaży została ustalona na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych i wynosi 17 zł za akcję. 

 

Zasady składania zapisów

Przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Dużym Inwestorom Indywidualnym
zostanie dokonany za pośrednictwem rachunków maklerskich
. 

W związku z powyższym inwestorzy ci zainteresowany objęcuiem akcji spółki Energa S.A. muszą posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której składają zapis.

Każdy z Inwestorów Indywidualnych oraz Dużych Inwestorów Indywidualnych mógł złożyć tylko jeden zapis na Akcje Oferowane, co nie wykluczało możliwości złożenia zapisu zarówno w jednej, jak i drugiej kategorii inwestorów.

Zapis jednego Dużego Inwestora Indywidualnego
mógł opiewać na nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.000 akcji
.

Zapis jednego Inwestora Indywidualnego
mógł opiewać na nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.500 akcji
.

Inwestorzy Indywidualni oraz Duzi Inwestorzy Indywidualni, skladający zapis na akcje zobowiązani byli podać w formularzu zapisu numer PESEL oraz inne informacje wymagane w tym formularzu.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza, ponosi składający zapis.

 

Wpłaty na akcje

Inwestorzy Indywidualni oraz Duzi Inwestorzy Indywidualni, składający zapisy na Akcje Oferowane zobowiązani byli opłacić je najpóźniej w momencie składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby akcji, na jaką inwestor składa zapis, oraz Ceny Maksymalnej powiększonej o stosowną prowizję maklerską.

 

Przydział akcji

Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany 9 grudnia 2013 r. (lub w zbliżonym terminie).

Zwrot środków pieniężnych inwestorom , którym nie zostaną przydzielone Akcje Oferowane, lub których zapisy na akcje będą nieważne, oraz nadpłat zostanie dokonany w terminie do 14 dni od dnia przydziału lub od daty ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty. Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez odszkodowań, odsetek oraz bez kosztów poniesionych przez inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Akcje Oferowane.

 

Zastrzeżenie i prospekt 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych spółki ENERGA S.A. ("Spółka"). Prospekt sporządzony w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 listopada 2013 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnymi do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki oraz oferującego.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Zamów rozmowę z Doradcą - Biuro Maklerskie

PLACÓWKI I BANKOMATY

 

znajdź najbliższy oddział

 

AKTUALNO�CI

Szukasz taniego kredytu hipotecznego? Już możesz przestać, bo Bank BGŻ oferuje teraz kredyt z  niską marżą!

wiecej