PKP_Cargo

Oferta publiczna akcji spółki PKP Cargo S.A.  

PKP Cargo S.A. ("PKP Cargo") jest największym kolejowym 
przewoźnikiem towarowym w Polsce i drugim największym w Unii Europejskiej.

 

Oferta publiczna

Oferta publiczna obejmuje sprzedaż 20.926.171 akcji serii A PKP Cargo, z czego 3.600.000 akcji (ok. 17,2%) zostało przydzielonych Inwestorom Indywidualnym.

 

 

Prospekt emisyjny

 

Harmonogram Oferty

Harmonogram Oferty przedstawia się następująco:

  • 8 października 2013 r. - publikacja Ceny Maksymalnej,
  • 9 - 21 października 2013 r. - przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych,
  • 8 - 22 października 2013 r. - budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych,
  • 22 października 2013 r. - opublikowanie Ceny Sprzedaży oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, 
    przeznaczonych do przydziału poszczególnym kategoriom inwestorów,
  • 23 - 25 października 2013 r. - przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych,
  • 25 października 2013 r. - przydział Akcji Oferowanych,
  • 30 października 2013 r. - zakładany debiut Akcji Oferowanych na GPW.

 

Cena Sprzedaży 

Cena Maksymalna, po której składane są zapisy przez Inwestorów Indywidualnych wynosi 74 zł za akcję.  

Cena Sprzedaży została ustalona na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych i wyniosła 68 zł za akcję. 

 

Zasady składania zapisów

Przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym został dokonany za pośrednictwem rachunków maklerskich. 

W związku z powyższym Inwestor Indywidualny zainteresowany objęcuiem akcji PKP Cargo musiał posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której składał zapis.

Każdy z Inwestorów Indywidualnych mógł złożyć tylko jeden zapis na Akcje Oferowane.

Zapis jednego inwestora mógł opiewać na nie mniej niż 1 i nie więcej niż 500 akcji.

W związku ze złożeniem zapisów przez Inwestorów Indywidualnych na liczbą Akcji Oferowanych większą niż przeznaczona do przydziału, Maksymalny Przydział został ustalony na 244 Akcje Oferowane.

Oznacza to, że Inwestorom Indywidualnym, którzy złożyli zapisy na większą liczbą Akcji, została przydzielona liczba Akcji Oferowanych równa liczbie Maksymalnego Przydziału, natomiast zapisy Inwestorów Indywidualnych, które opiewały na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą lub równą Maksymalnemu Przydziałowi, zostały zrealizowane w pełni.

Inwestorzy Indywidualni, posiadający obywatelstwo polskie, skladający zapis na akcje zobowiązani byli podać w formularzu zapisu numer PESEL oraz inne informacje wymagane w tym formularzu.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza, ponosi składający zapis.

 

Wpłaty na akcje

Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Akcje Oferowane zobowiązani byli opłacić je najpóźniej w momencie składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby akcji, na jaką inwestor składał zapis, oraz Ceny Maksymalnej powiększonej o stosowną prowizję maklerską.

 

Przydział akcji

Przydział Akcji Oferowanych został dokonany 25 października 2013 roku.

Zwrot środków pieniężnych Inwestorom Indywidualnym, którym nie zostaną przydzielone Akcje Oferowane, lub których zapisy na akcje będą nieważne, oraz nadpłat zostanie dokonany w terminie do 14 dni od dnia przydziału lub od daty ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty. Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez odszkodowań, odsetek oraz bez kosztów poniesionych przez Inwestorów Indywidualnych w związku ze składaniem zapisów na Akcje Oferowane.

 

Zastrzeżenie i prospekt 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych PKP Cargo S.A. ("Spółka"). Prospekt sporządzony w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 października 2013 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnymi do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki oraz oferującego.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

BM BGŻ przyjmowało zapisy na akcje PKP Cargo:

 

 

Zamów rozmowę z Doradcą - Biuro Maklerskie

PLACÓWKI I BANKOMATY

 

znajdź najbliższy oddział

 

AKTUALNO�CI

Szukasz taniego kredytu hipotecznego? Już możesz przestać, bo Bank BGŻ oferuje teraz kredyt z  niską marżą!

wiecej